16.000.000
28.000.000
-9%
5.500.000 5.000.000
5.500.000

Mô tả danh mục: